جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
6 آذر 1402

محورهای رویداد بین المللی مدیریت بحران ایران قوی 1402

با توجه به سند راهبرد ملی مدیریت بحران محورهای کنفرانس علمی رویداد که با پیشنهاد اعضای کمیته علمی به تصویب دبیر علمی و شورای راهبری رویداد []
×