وبینارهای پیش رویداد

استارتاپ ویکند شهر هوشمند

پخش ویدیو
شیراز هوشمند
نمایش ویدیو درباره شیراز هوشمند
شیراز هوشمند
نمایش ویدیو درباره شیراز هوشمند
شیراز هوشمند
نمایش ویدیو درباره شیراز هوشمند
اساتید کارگاه آنلاین پیش رویداد استارتاپ ویکند شهر هوشمند مرداد 1401
نمایش ویدیو درباره اساتید کارگاه آنلاین پیش رویداد استارتاپ ویکند شهر هوشمند مرداد 1401
اساتید کارگاه آنلاین پیش رویداد استارتاپ ویکند شهر هوشمند مرداد 1401
نمایش ویدیو درباره اساتید کارگاه آنلاین پیش رویداد استارتاپ ویکند شهر هوشمند مرداد 1401
پخش ویدیو
×